Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

Проекти

 

  • Проект BG05М20Р001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“, съфинансиран от Европейския съюз

 

  • УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – BG051PO001-3.3.07 по ОП „Развитие на човешките ресурси“
  • От 22 март 2013 г. в ПГСЕУ  - Тетевен стартира проект „Ученически практики“ .

Проектът дава реална възможност за насърчаване и изграждане на стабилни партньорства между училището и  бизнеса. Целевата група по проекта са  ученици от 11 и 12 клас по изучаваните професии. Съвместно с фирма „ЕВРОСТРОЙ“ – Генади Христов – ЕТ – град Тетевен се провеждат практически обучения в реална работна среда за придобиване на практически умения по изучаваните професии. /снимка 7 и снимка8/

 

  • "Нова възможност за моето бъдеще"   -  BG051PO001-4.3.03-0001 – начало на проекта – 02.10.2013 година;

 

  • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ” - оборудван 1 компютърен кабинет;

 

  • Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти” ;
  •        Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи с      пецифични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове