Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

Документи

 

Стратегия 2016-2020 

 

Правилник за дейността на ПГСЕУ за учебната 2018/2019 г.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПГ по СЕУ

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ: ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ: „КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ“

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ: „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ: АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И УСЛУГИ - ТЕТЕВЕН За учебната 2018/2019 година

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018 -2019 г.

 

 Инфо 138 - приемане и преместване

 

 Инфо 141 - диплома

 

Инфо 143 - валидиране

 

Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

 

Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

 

Инфо 153 - дубликати

 

Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК

 

Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.

 

 Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

 

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

 

Етичен кодекс 2018/2019г.

 

Информация за изпълнение на бюджета за  2017 г.

 

Отчет за изпълнение на приходи и разходи към 31.12.2018 г.

 

Информация за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2019 г.

 

Заповед за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2019/2020 г.

 

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2019 г.

 

Информация за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2019 г.

 

ИНДИВИДУАЛЕН УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН СОП 2019-2020 г.

 

Бюджет за 2019 година

 

 ЕТИЧЕН КОДЕКС 2020

 

Превенция на ранното напускане 2020 г