Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

Проект BG05М20Р001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“, съфинансиран от Европейския съюз

 

Конкретен бенeфициент на безвъзмездната финансова помощ по процедуратаза директно предоставяне BG05M2OP001