Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ДЕЙНОСТ 6 - Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови).

Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

 

https://oud.mon.bg/

Информация за проекта proekt_OP-ObrazUtreDne_031219

 

 Утвърдена група "Мултимедиен свят" от 11 ученици с ръководител Христо Христов

 

Използвани материали:

Съвременни_компютърни_системи

Ефективно търсене на информация

Информационни технологии за социално общуване

Принципи на действие на съвременните мобилни устройства

Съвременни компютри

Защита на данни

Шаблони