Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

Документи

Стратегия 2016-2020 

 

Правилник за дейността на ПГСЕУ за учебната 2019/2020 г.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПГ по СЕУ

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПГСЕУ - ТЕТЕВЕН

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ: ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ: „КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ“

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ: „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ: АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

 

 

 Инфо 138 - приемане и преместване

 

Заявление записване

 

 Инфо 141 - диплома

 

Инфо 143 - валидиране

 

Инфо 147 - служ бележка за подадено заявление ДЗИ 1

 

Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

 

Инфо 153 - дубликати

 

Заявление за издаване на дубликат

 

Инфо 154 - удостоверение професионално обучение и СПК

 

Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.

 

 Инфо 156 - европейско прил дипл СО

 

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

 

Информация за изпълнение на бюджета за  2017 г.

 

Отчет за изпълнение на приходи и разходи към 31.12.2018 г.

 

Информация за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2019 г.

 

Заповед за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2019/2020 г.

 

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2019 г.

 

Информация за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2019 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

  

Бюджет за 2019 година

 

 ЕТИЧЕН КОДЕКС 2020

 

Превенция на ранното напускане 2020 г

 

Годишен план 20192020

 

Форми на обучение в ПГСЕУ

 

Бюджет 2019 г

  

Отчет ЗДОИ

 

Заповед №172

 

Заповед №173

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.