Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

Документи 2020 - 2021 г.

Готови ли сме за учебната година?

 

Правила за безопасен интернет-ДАЗД

 

Инфо 138 - приемане и преместване

 

Заявление записване

 

Инфо 141 - диплома

 

Инфо 143 - валидиране

 

Инфо 147 - служ бележка за подадено заявление ДЗИ 1

 

Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

 

Инфо 153 - дубликати

 

Заявление за издаване на дубликат

 

Инфо 154 - удостоверение професионално обучение и СПК

 

Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.

 

Инфо 156 - европейско прил дипл СО

 

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

 

Мерки за работа в ПГСЕУ в условия на COVID -19

 

Годишен план за дейноста на ПГСЕУ-Тетевен 2020 - 2021 г.

 

График консултации - ПЪРВИ срок

 

Дневно разписание 2020-2021 г.

 

ПРАВИЛНИК ДЕЙНОСТ ПГСЕУ 2020-2021 г.

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи в ПГСЕУ Тетевен

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПГСЕУ-Тетевен

 

Копие на заповед за утвърждаване на бюджет

 

Първоначален бюджет 2020 г.

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ: „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ - 8 клас

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ : „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ - 9 клас

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ : „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ - 10 клас

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ : „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ - 11 клас

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ: „КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ“ - 8 клас

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2020/ 2021 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ: „КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ“ - 10 клас

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ: "АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА " - 8 клас

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ: "АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА" - 9 клас

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ: " АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА" - 10 клас

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ: "АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА" - 11 клас

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА ПРОФЕСИЯ : СТРОИТЕЛ - 8 клас

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК "ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛ" - 9 клас

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК " ПРОФЕСИЯ:СТРОИТЕЛ" - 10 клас

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК "ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛ" - 11 клас

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

 

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

Стратегия 2016-2020 г.

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ПГСЕУ -ТЕТЕВЕН

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

 

План за квалификационната дейност за учебната 2020-2021 г.

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.

 

ГРАФИК НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧАС НА КЛАСА  ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 год.

 

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВОТО НА УЧИТЕЛИТЕ В ПГСЕУ- ТЕТЕВЕН ПРЕЗ ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.

 

Училищна програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

 

Отчет за периода от 01.01.2020 до 31.12.20 г.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ, ПРИЕТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  И ПРИЛАГАНИ В ПГСЕУ - ТЕТЕВЕН

 

Стратегия 2021 г. - 2024 г.

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

 

Бюджет бланка приходи

 

Бюджет -Дейност -326-ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

Бюджет -дейост 332-ОБЩЕЖИТИЕ

 

Бюджет -дейост 338-РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

 

Бюджет -рекапитулация държавни дейности

 

Отчет към 31,03,2021 г.