Facebook
Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - Тетевен
Знаем миналото си, градим настоящето, с убеждението, че бъдещето ни принадлежи…

Прикачени документи

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА
Стратегия за развитието на ПГСЕУ - Тетевен за периода 2021-2024 г.
План към стратегията
Форми на обучение
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ В УЧИЛИЩЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И УСЛУГИ - ТЕТЕВЕН За учебната 2021/2022 година
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПГСЕУ -ТЕТЕВЕН УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2021 - 2022г.
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПГСЕУ - ТЕТЕВЕН
Е Т И Ч Е Н К О Д Е К С НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ПГСЕУ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.
Г Р А Ф И К ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОД.
ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧАС НА КЛАСА ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОД.
ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВОТО НА УЧИТЕЛИТЕ В ПГСЕУ- ТЕТЕВЕН ПРЕЗ ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОД.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОД.